Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Základné pojmy

 1. Prevádzkovateľ internetovej stránky (online e-shop):
  CORINO PIZZA s. r. o., so sídlom

Môťovská ulica 351/1, 960 01  Zvolen, prevádzka: Môťovská ulica 351/ 1, 960
01  Zvolen,  IČO: 52558151,

 DIČ: 2121100377,  IČ DPH: SK 2121100377.

 • Predávajúci: CORINO PIZZA s. r. o., so sídlom Môťovská
  ulica 351/1, 960 01  Zvolen, prevádzka:
  Môťovská ulica 351/1 1, 960 01  Zvolen,  IČO: 52558151,
  DIČ: 2121100377, 

IČ DPH: SK 2121100377.

 • Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v
  online e-shope  je CORINO PIZZA s. r. o.,
  so sídlom Môťovská ulica 351/1, 960 01 
  Zvolen, prevádzka: Môťovská  ulica
  351/1, 960 01  Zvolen,

IČO: 52558151, DIČ: 2121100377,  IČ DPH: SK 2121100377.

 • Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý si
  prostredníctvom neho vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa
  spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
  spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
  zamestnania alebo povolania.
 • E-shopom je počítačový (mobilný) systém
  umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie
  tovarov alebo služieb.
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty
  zverejnené na stránkach e-shopu.
 • Objednávka vzniká potvrdením procesu
  objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane
  kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 • Kupujúci sa plne stotožňuje s elektronickú komunikáciu
  predovšetkým prostredníctvom

 e-shopu,
e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Objednávka

 1. Pre objednanie tovaru
  alebo služieb je nutné vybrať požadovaný tovar, alebo službu kupujúcim
  v e-shope. Kompletne vyplniť objednávkový formulár a jeho samotné
  potvrdenie. Je potrebné zvoliť si možnosť dopravy, prípadne osobné prevzatie
  tovaru na prevádzke reštaurácii a výber platby za objednaný tovar alebo
  službu: hotovosť, stravné lístky, elektronická stravovacia karta, terminál.

  1. Objednávku, ktorá nie
   je ešte vyhotovená je možné stornovať telefonicky, alebo osobne na prevádzke.
  1. Minimálna výška
   objednávky na donášku je 4,00 Eur.
  1. Za objednávku
   v meste Zvolen a v Lieskovci si poplatok za donášku neúčtujeme, za
   objednávku na Kováčovú a na Sliač si účtujeme paušálne 1,33 Eur.
  1. Samotným zaslaním
   objednávkového formulára kupujúci súhlasí s cenou objednaného tovaru,
   alebo služby a stáva sa pre spotrebiteľa záväznou.
  1. Predávajúci sa zaväzuje
   dodať objednaný tovar, alebo službu, tak ako bola uvedená v objednávkovom
   formulári v dohodnutej cene a v čase objednávky.
  1. Kupujúcemu je po
   vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail
   s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením
   tovaru v zmysle ods. 3 tohto článku.

Cena

 1. Ceny uvádzané pri tovare sú vrátene 20 % DPH
  a sú konečné.
 2. Predávajúci je viazaný uvedenou cenou na
  stránke e-shopu v momente vykonania samotného nákupu.

Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné
platiť nasledovnými spôsobmi:

 • v hotovosti pri prevzatí tovaru,
  • stravnými lístkami pri prevzatí tovaru,
  • elektronickou stravovacou kartou,
  • bezhotovostným prevodom prostredníctvom
   terminálu.

Dodacie podmienky

 1. Ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodli
  inak, predávajúci je povinný do 1 hodiny od vytvorenia objednávky zaslať
  kupujúcemu tovar a v prípade ak 
  nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Pri doručení zásielky je povinné
  uviesť na objednávkový formulár telefónne číslo, aby sa náš pracovník mohol s kupujúcim
  v prípade potreby napr. nejasností pri objednávke kontaktovať. Taktiež doporučujeme
  uviesť k adrese, na ktorej sa zdržujete, aj doplňujúce údaje ako č. dverí,
  poschodie a iné nakoľko donášku spravidla chceme vybaviť čo
  v najkratšom čase. Miesto odberu a spôsob dodanie je stanovené na
  základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu
  plnenia na uvedené miesto.
 2. Dodávaný tovar je predávajúci povinný adekvátne
  zabaliť.
 3. V prípade, že pri objednávke nastane komplikácia,
  alebo nie je ju možné dodať, bude zákazník informovaný prostredníctvom
  operátorov a bude mu ponúknutý podobný produkt.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.    Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a
kupujúci.

2.    Kupujúci
je povinný:

- prevziať objednaný tovar,

- zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu
predávajúcemu.

3.    Odporúčame
prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

4.    Predávajúci
je povinný dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a

       v
dohodnutej cene.

5.    Predávajúci
si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,

- výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa
tovaru.

6.    V
týchto prípadoch bude kupujúci bezodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý
ďalší postup.

7.    Predávajú
si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu
potvrdenia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na
objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdzovaná a tovar je mu dodaný za
platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia ako cena
uvedená na objednávke, predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje
kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. Pri
telefonickej objednávke je kupujúcemu vždy oznámená platná cena pre danú
objednávku.

Storno objednávky

1.  Kupujúci
môže svoju objednávku zrušiť do prijatia potvrdenia objednávky zaslanej od predávajúceho
alebo zmeniť jej obsah, avšak najneskôr do dokončenia prípravy objednaného
tovaru. Objednávku je možné zrušiť alebo zmeniť oznámením prostredníctvom
e-mailu na rovnakú adresu, alebo prostredníctvom telefónneho dohovoru pri
zadaní telefónneho čísla na objednávkovom formulári.

2.  Pokiaľ
predávajúci neobdrží zrušenie, alebo sa mu náš pracovník telefonicky neohlási do
hodiny od jej potvrdenia, považuje sa objednávka za záväznú. V tom prípade
objednávku nebude možné zrušiť a ani zmeniť a objednávateľ je povinný objednanú
zásielku prevziať a zaplatiť za ňu.

3.  Kupujúci
môže objednávku zrušiť alebo zmeniť aj v prípade, ak ho predávajúci informuje,
že tovar nie je dostupný komplet alebo v požadovanom množstve.

4.  Predávajúci
môže objednávku zrušiť alebo zmeniť, ak nie je možné naplniť obsah objednávky z
dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru.

5.  Predávajúci
môže objednávku zrušiť aj v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo
nepravdivé údaje v objednávkovom formulári.

6.  Predávajúci
si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába
alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia
nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o
ďalšom postupe.

Zásady spracúvania osobných údajov

1.  Prevádzkovateľ
stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

2.  Viac
informácií o Zásadách spracúvania osobných údajov nájdete na našej internetovej
stránke.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1.  Predávajúci
má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v
prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od
zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho
si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na
odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2.
písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2.  Pri
určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné
náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s
balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady,
ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si
účtovať i ušlý zisk.

3.  Predávajúci
má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo
len z časti.

Záverečné ustanovenia

1.  Predávajúci
si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a
reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade
zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi
celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré
boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na
internetovej stránke predávajúceho.

2.  Neoddeliteľnou
súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3.  Odoslaním
objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné
podmienky.

4.  Tieto
všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti
k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

5.  Pokiaľ
spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť
obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o
nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej
odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným
subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom
e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená
právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov,
pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň
môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu
pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Informácie o poplatkoch za návrh nájde
spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho
riešenia sporov.

6.  Inak
neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich
neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení
predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z. z., Zákona č.
102/2014 Z. z., Zákona č. 122/2013 Z. z., Zákona č. 22/2004 Z. z. ako aj Zákona
č. 513/1991 Z. z.

7.  Tieto
všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí sú
aktualizované nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01. januára 2020.

                                                                                                   CORINO PIZZA s. r. o.

HORE